Ryeqo Gedeon Richter - Felleskatalogen Pasientutgave (2023)

2. Hva du må vite før du bruker Ryeqo

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Ryeqo.

Du bør vite at de fleste kvinner har redusert eller ingen menstruasjonsblødning under behandlingen og i noen uker etterpå.

Legen vil diskutere den medisinske historien din og familiehistorien din med deg. Legen vil også måtte sjekke blodtrykket ditt og bekrefte at du ikke er gravid. Det kan også være at du må gjennom en fysisk undersøkelse og tilleggskontroller, som f.eks. brystundersøkelse og en skanning for å måle hvor sterke knoklene dine er, som vil være spesifikke for dine medisinske behov og/eller bekymringer.

Stopp å bruke Ryeqo og kontakt legen straks hvis du merker:

 • noen av tilstandene nevnt i «Bruk ikke Ryeqo»-avsnittet.

 • hvis du merker tegn på leversykdom:

  • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott).

  • kvalme eller oppkast, feber, alvorlig trøtthet.

  • mørk urin, kløe eller smerter i øvre del av magen.

 • kraftig stigning i blodtrykket (symptomer kan være hodepine, tretthet, svimmelhet).

 • migrene som forekommer for første gang eller uvanlig kraftige hodepiner som forekommer oftere enn før.

 • dersom du merker mulige tegn på blodpropp, som kan bety at du lider av en blodpropp i beina (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli), et hjerteinfarkt eller et slag. For en beskrivelse av symptomene på disse alvorlige tilstandene, se «Ryeqo og risiko for blodpropper».

 • dersom du blir gravid.

Informer legen din dersom noen av de følgende tilstandene gjelder deg:

 • dersom du har én eller flere av risikofaktorene for å utvikle en blodpropp listet opp nedenfor.

 • dersom du har høyt blodtrykk.

 • dersom du har osteoporose.

 • dersom du lider av migrene.

 • dersom du tror du kan være gravid. Behandling med Ryeqo fører vanligvis til en betydelig reduksjon av eller kan til og med stoppe menstruasjonsblødningene dine («mensen»), noe som gjør det vanskelig å gjenkjenne graviditet.

 • dersom du har eller har hatt depresjon.

 • dersom du har nyresykdom.

Ryeqo og risiko for blodpropper

Bruk av andre legemidler som inneholder østrogen og gestagen øker risikoen for blodpropp. Risikoen for blodpropp med Ryeqo har ikke blitt fastslått. Ryeqo reduserer østrogenet til nivåer som ligner de i begynnelsen av den normale menstruasjonssyklusen din.

Faktorer som kan øke risikoen for en blodpropp i en vene og/eller arterie:

 • etter hvert som du blir eldre (spesielt over ca. 35 år).

 • dersom du er overvektig (kroppsmasseindeks > 30 kg/m²).

 • dersom du har hatt en større operasjon eller langvarig immobilitet (f.eks. hatt beinet i gips).

 • dersom du nylig har født.

 • dersom et nært familiemedlem har hatt blodpropp i beinet, lungene eller et annet organ, et hjerteinfarkt eller slag i ung alder (under cirka. 50 år).

 • dersom du røyker.

 • dersom du har problemer med hjertet (hjerteklaffsykdom, forstyrrelse av hjerterytmen som kalles atrieflimmer).

 • dersom du har diabetes.

 • dersom du har visse medisinske tilstander som systemisk lupus erythematosus (SLE – en sykdom som påvirker ditt naturlige immunforsvar), sigdcellesykdom (en arvelig sykdom i de røde blodcellene), Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt (kroniske inflammatoriske tarmsykdommer) eller kreft.

Risikoen for å utvikle blodpropp øker jo flere faktorer du har.

Symptomene på en blodpropp vil avhenge av hvor blodproppen har oppstått.

Symptomer på blodpropp i beinet (dyp venetrombose; DVT)
Symptomer på blodpropp i beinet kjent som dyp venetrombose (DVT) kan omfatte:

 • hevelse i ett bein eller langs en blodåre i beinet eller foten

 • smerte eller ømhet i beinet som føles verre når du står oppreist eller går

 • økt varmefølelse i det aktuelle beinet med rød eller misfarget hud

Symptomer på blodpropp i lungen (lungeemboli; PE)
Symptomer på blodpropp i lungen kjent som lungeemboli (PE) kan omfatte:

 • plutselig og uforklarlig kortpustethet eller rask pust

 • plutselig hoste som kan knyttes til en skarp smerte i brystet

 • opphosting av blod

 • alvorlig svimmelhet eller lett hodepine

 • raske eller uregelmessige hjerteslag

Symptomer på et hjerteinfarkt
Symptomene på hjerteinfarkt, også kjent som myokardinfarkt, kan være midlertidige og kan omfatte:

 • smerte, ubehag, følelse av trykk, tyngde, press eller fullhet i brystet, armen eller under brystbenet

 • ubehag som stråler til ryggen, kjeven, halsen, armen, magen

 • følelse av å være mett, ha fordøyelsesproblemer eller kvelningsfornemmelse

 • svette, kvalme, oppkast eller svimmelhet

 • ekstrem svekkelse, angst eller kortpustethet

 • raske eller uregelmessige hjerteslag

Symptomer på et slag
Symptomene på et slag kan omfatte:

 • plutselig nummenhet eller svekkelse i ansiktet, armen eller beinet, spesielt på den ene siden av kroppen

 • plutselige vanskeligheter med å gå, svimmelhet, tap av balanse eller koordinasjon

 • plutselig forvirring, vanskeligheter med å snakke eller å forstå andre

 • plutselige vanskeligheter med å se på ett eller begge øynene

 • plutselig, kraftig eller langvarig hodepine uten noen kjent årsak

 • tap av bevissthet eller besvimelse med eller uten anfall

Operasjon

Dersom du skal ha en operasjon, må du fortelle kirurgen at du tar Ryeqo.

Levertumorer eller leversykdom

I sjeldne tilfeller har levertumorer eller leversykdom blitt rapportert hos kvinner som tar østrogener og gestagener. Hvis du opplever symptomer på gulsott, ta kontakt med legen for ytterligere medisinske råd.

Nedsatt nyrefunksjon

Hvis du opplever reduksjon i urinproduksjonen eller merker væskeretensjon som forårsaker hevelse i beina, anklene eller føttene, må du kontakte legen din for ytterligere medisinsk råd.

Endring i menstruasjonsblødningsmønster («mensen»)

Behandling med Ryeqo fører vanligvis til en betydelig reduksjon av eller kan til og med stoppe menstruasjonsblødningene dine («mensen») innen de første 30 dagene av behandlingen. Dersom du imidlertid fortsetter å ha kraftige blødninger, må du informere legen din.

Depresjon

Hvis du opplever humørsvingninger eller depressive symptomer, ta kontakt med legen for ytterligere medisinske råd.

Økt blodtrykk

I sjeldne tilfeller kan behandling med Ryeqo føre til små økninger i blodtrykket. Hvis du opplever symptomer på økt blodtrykk, ta kontakt med legen for ytterligere medisinske råd.

Fremfall og avstøtning av myom

Myomer kan utvikle seg hvor som helst innenfor livmorens muskelvegg, inkludert submukosa, et tynt lag med vev i livmoren. Hos noen kvinner kan myomet stikke ut eller gli gjennom livmorhalsen og inn i skjeden og kan føre til betydelig forverring av blødning fra livmoren eller smerte. Hvis du opplever alvorlig blødning fra livmoren på nytt etter at symptomene dine har blitt bedre mens du har blitt behandlet med Ryeqo, ta kontakt med legen for medisinsk råd.

Galleblæresykdommer

Noen kvinner som tar østrogen- og gestagenhormoner inkludert Ryeqo har rapportert galleblæresykdommer (gallestein eller betennelse i galleblæren). Hvis du opplever uvanlig kraftig smerte under brystkassen eller i øvre del av magen, ta kontakt med legen for medisinsk råd.

Laboratorietester

Hvis du trenger en blod- eller urinprøve, må du informere legen eller laboratoriepersonellet om at du tar Ryeqo, da dette legemidlet kan påvirke resultatet av enkelte tester.

Graviditet og amming

Bruk ikke Ryeqo hvis du er gravid eller ammer. Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Dersom du blir gravid, skal du avslutte bruken av Ryeqo og ta kontakt med legen.

Ryeqo stopper eggløsningen, og det er derfor ikke sannsynlig at du blir gravid mens du bruker Ryeqo hvis det brukes som anbefalt. Eggløsning og menstruasjonsblødning vil komme tilbake kort tid etter at du har sluttet med Ryeqo, og alternativ prevensjon må startes umiddelbart etter seponering av Ryeqo.

Avhengig av når i syklusen du begynner å ta Ryeqo, kan det ta tid å oppnå full hemming av eggløsningen med Ryeqo. Derfor bør ikke-hormonell prevensjon (f.eks. kondom) brukes den første måneden etter at du har begynt med Ryeqo.

Hvis du glemmer å ta dosen din 2 eller flere etterfølgende dager, bør ikke-hormonell prevensjon (f.eks. kondom) brukes de neste 7 dagene av behandlingen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 14/06/2023

Views: 5689

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.